Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Informatie groep 8 (2019/2020)

Welkom op de pagina van groep 8! Hieronder vindt u algemene informatie over deze groep.

Klasbord
Wij werken met de app Klasbord. De leerkrachten kunnen informatie en foto´s op deze besloten app zetten.
Alle kinderen krijgen een uitnodiging voor de ouders mee, hier staat precies op wat er gedaan moet worden.

Boekbespreking, nieuwspresentatie en werkstuk
In groep 8 maken de kinderen elk jaar een werkstuk. Over dit werkstuk houden zij een spreekbeurt. In de klas wordt besproken welke onderwerpen geschikt zijn voor een werkstuk: geschiedenis, aardrijkskunde of natuur. 
In de klas worden lijsten opgehangen met data voor de boekbespreking en de nieuwspresentatie. Voor een boekbespreking lezen de kinderen een interessant boek waarover zij een presentatie houden voor de klas. Tijdens een nieuwspresentatie informeert het kind de klasgenoten over een belangrijk onderwerp uit het nieuws. Er wordt dan extra achtergrondinformatie gegeven en besproken waarom dit nieuwsbericht belangrijk is.  
De kinderen krijgen een handleiding voor het maken van een werkstuk en hoe zij een nieuwspresentatie en een boekbespreking moeten geven. Dit komt in hun huiswerkmap.

Gym
De kinderen nemen op deze dag hun gymspullen mee naar school en na de gymles gaan de spullen weer mee terug.
Meester Robert loopt rond half 1 samen met de kinderen richting de gymzaal. Na de gymles mogen de kinderen zelfstandig naar huis.

Agenda
Het is voor de kinderen erg belangrijk dat zij alvast leren hoe zij gebruik moeten maken van een agenda. De afspraak bij ons op school is dat alle kinderen in groep 8 een agenda meenemen.

Multomap
Alle kinderen hebben een multomap nodig met 23 gaatjes. Hierin komt elke week het huiswerk. De kinderen nemen deze map elke dag mee naar school en leggen deze is een speciale bak voor de mappen.

Huiswerk
Op dinsdag krijgen de kinderen rekenhuiswerk mee en moeten dit de volgende week op dinsdag weer mee naar school nemen. Op donderdag is dit voor taal. Op school wordt het huiswerk samen met de kinderen nagekeken. Het blad moet netjes in een multomap worden meegenomen. Verkreukelde/gescheurde bladen worden niet nagekeken.


Methodes:
Rekenen:
Wij werken met de methode De wereld in getallen. Deze methode werkt in drie niveaus, namelijk: minimumniveau, basisniveau en plusniveau. De kinderen werken dus allemaal op hun eigen niveau en eigen tempo. Zij krijgen stof aangeboden van wat zij aankunnen. Wat zij moeten maken staat ook vast in hun contract.
Een rekenles bestaat uit een korte en effectieve instructie, waarna de kinderen zelfstandig, samenwerkend of onder begeleiding van de leerkracht de verwerking maken.
 
Tijdens rekenen krijgen zij nieuwe stof aangeboden en vervolgens verdieping.
De volgende onderdelen komen aan bod:
Breuken
Procenten
Kommagetallen
Inhoudsmaten
Vraagstukken
Het lezen en maken van tabellen en grafieken
Ook zorgen wij dat het rekenhuiswerk aansluit op de lessen.
 
Taal en spelling:
Wij werken met de methode Taal Actief 4. De kinderen krijgen veel nieuwe stof aangeboden en vervolgens veel herhaling en verdieping. De volgende onderdelen komen onder andere aan bod:
Zinsontleding.
Het gebruik van d/t.
Het gebruik van wel of geen tussen ‘n’ in woorden (modezaak, boekenwinkel).
Woordenschatuitbreiding  

Begrijpend lezen:
Wij werken met de methode Grip op lezen.
Het zijn veel verschillende soorten boeiende teksten. Per les wordt het doel duidelijk aangegeven en tijdens de evaluatie komt dit weer ter sprake. De lesopbouw is steeds hetzelfde. Er is een grote verscheidenheid in vraagstellingen en de woordenschat wordt enorm vergroot. Moeilijke woorden worden onderaan de bladzijde uitgelegd.
 
Naut:
Naut is de methode voor natuuronderwijs. Hierin wordt zowel de natuur als de techniek behandeld. De hoofdstukken gaan over de wereld om je heen, planten en dieren, voeding en lichaam, techniek om je heen en weer en klimaat. Na elk hoofdstuk krijgen de kinderen een toets.
 
Meander:
Meander is onze methode voor aardrijkskunde. In groep 7 gaat het over Europa en in groep 8 gaat het over de wereld. De kinderen krijgen zowel informatie als topografie. Na ieder hoofdstuk krijgen de kinderen twee toetsen: een kennistoets en een topografietoets.
 
Brandaan:
Brandaan is onze methode voor geschiedenis. In groep 7 start het met de gouden eeuw en in groep 8 gaat Brandaan hierin verder en eindigt groep 8 met het heden. Er zit een duidelijk opbouw in deze methode. Aan het eind van ieder hoofdstuk krijgen de kinderen een toets.
 
Engels:
Voor Engels hebben wij de methode Groove me. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Het zijn moderne/populaire liedjes die de kinderen aangeboden krijgen. En aan de hand daarvan worden er Engelse oefeningen aangeboden die te maken hebben met het liedje. Na ieder lied krijgen de kinderen een toets.
 
Verkeer:
Met verkeer werken wij met verkeerskrantjes. Hier staan opdrachten en verhalen in die de kinderen zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht maken. Het gaat over situaties waarin de kinderen dagelijks ook zelf mee te maken krijgen. Er staan in deze krantjes ook veel foto’s om de vraagstelling te verduidelijken. Na ieder verkeerskrantje krijgen de kinderen een toets.
 
Kanjertraining:
Er wordt Kanjertraining gegeven aan de gehele groep. Deze lessen staat in het teken van een veilig en sociaal groepsgevoel. We volgende de methode op het digibord. De belangrijkste speerpunten:
Elkaar kunnen vertrouwen
Niet de baas spelen
Niet uitlachen
Niemand doet zielig
We helpen elkaar 

En verder…..
We kijken elke dag het jeugdjournaal.
Werken de kinderen met de techniektorens.
Werken de kinderen op de computer met oefenprogramma’s voor rekenen, taal, spelling, het gebruiken van Google, etc..
Krijgen de kinderen digibord-lessen via digitale schoolbord.
Krijgen de kinderen muziek/drama/tekenen/handvaardigheid aangeboden en op donderdagmiddag hebben wij het creatieve circuit. De groepen 6, 7 en 8 worden door elkaar gehusseld. Iedere drie weken krijgen zij een ander project aangeboden.
Klassendienst: de kinderen hebben allemaal hun eigen taak waar zij verantwoordelijk voor zijn. 

Het volgende wordt dit schooljaar van de kinderen verwacht:
Het bijhouden van het nieuws en hier een korte presentatie over geven.
Het houden van een boekbespreking.
Een werkstuk maken.
Het houden van een spreekbeurt (over het werkstuk).
Het maken en leren van het huiswerk.

Huiswerk
De kinderen moeten op dinsdagochtend het huiswerk rekenen meehebben. Dit bespreken wij met elkaar.
De kinderen moeten op donderdagochtend het huiswerk taal meehebben. Dit bespreken wij klassikaal.
Verder krijgen zij regelmatig toetsen die zij thuis moeten leren.
De agenda moet iedere mag mee naar school.
Al het huiswerk krijgen de kinderen mee in hun huiswerkmap. Deze map nemen zij elke dag mee. 

Dalton:
Wij zijn een Daltonschool. Daarbij staan de volgende speerpunten centraal:
Vrijheid in gebondenheid: de kinderen werken met een taakplanner. Hierbij kiezen ze zelf wat te doen en wanneer. Met duidelijke afspraken en regels.
Zelfstandigheid: regelmatig zelfstandig werken en leren om oplossingsgericht te werken.
Samenwerking: maatjeswerk, regelmatig in tweetallen of groepjes samenwerken met uiteenlopende opdrachten. Regelmatig coöperatieve werkvormen.
Effectiviteit, reflectie, borging.
Taakplanner + verantwoordelijkheid.
Werken aan doelen, doel per les.

Voor meer informatie: www.dalton.nl  

Waar letten wij op bij het advies voor het voortgezet onderwijs?
1: resultaten Cito toetsen: begrijpend lezen, rekenen en spelling
2: zelfstandigheid
3: tempo
4: netheid/zorgvuldigheid
5: huiswerkbereidheid
6: motivatie