Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Het schoolplan

Iedere Nederlandse school heeft een schoolplan, waarin uitgebreid wordt verwoord hoe er wordt gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke materialen daarbij worden
gebruikt en wat de ontwikkelingsplannen voor een periode van vier schooljaren zijn. 

Ouders/verzorgers die overwegen hun kind aan te melden op Daltonschool Hillegom ontvangen onze schoolgids. In de schoolgids staat veel inhoudelijke informatie voor ouders. Tevens wordt er ook in uitgelegd wat Daltononderwijs inhoudt. Omwille van de leesbaarheid blijft dit beperkt tot een uiteenzetting op hoofdlijnen. Wie door de tekst in de schoolgids meer geïnteresseerd is geraakt in het Daltononderwijs en meer gedetailleerd wil weten hoe we er in de praktijk mee werken, kan verdieping vinden in ons Daltonboek. 

Zorgplan en schoolondersteuningsprofiel

Het basisonderwijs kent naast het schoolplan en de schoolgids ook het zorgplan en het schoolondersteuningsprofiel.
Het zorgplan beschrijft hoe de leerlingenzorg wordt vormgegeven bij ons op Daltonschool Hillegom.
 
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft hoe de leerlingenzorg wordt vormgegeven binnen het samenwerkingsverband van scholen waar onze school deel van uitmaakt.

Voor beide plannen geldt dat het Daltonelement er niet rechtstreeks in te herkennen is. Maar er zijn wel degelijk raakvlakken. Zo streven wij ernaar om door de inzet van vakkundig en geschoold personeel en door de Daltonwerkwijze veel tijd te kunnen besteden aan de individuele leerlingen, waardoor de leerlingenzorg goed tot zijn recht kan komen. 

Gymles

De lessen (grp 3 t/m 8) worden gegeven door een gediplomeerde gymleerkracht. Vanaf groep 4 zijn de lessen in sporthal De Vosse. (Groep 3 gymt één les op school en één les in de Vosse)

Uw kind heeft nodig:
* gymschoenen voor in een binnenzaal (geen zwarte zolen)
* t-shirt
* korte broek
* handdoek
* gymtas (los van schoolspullen)

Veel sportief plezier..
namens de teamleden van Daltonschool Hillegom

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Ook voor de jeugd (4 tot en met 17 jaar) zijn er mogelijkheden om met korting te sporten. Kinderen kunnen een bijdrage ontvangen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. U vindt de spelregels van het Jeugdsportfonds Hillegom op de website van Hillegom in Beweging.

Sporten, dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter! Maar soms is er thuis te weinig geld voor de bezigheden. In dat geval kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Wie weet komt u ervoor in aanmerking.
Vanuit het fonds kan de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument vergoed worden.

Overblijven/tussenschoolse opvang

Op onze school hebben wij een korte middagpauze, van 11.45 - 12.30 uur, met voor de kinderen de mogelijkheid om onder begeleiding van de eigen leerkracht/overblijfouder en pedagogisch medewerker vanuit Kinderopvang De Theepot te lunchen.
De kosten voor het overblijven op jaarbasis (40 weken = 10 maanden) bedraagt € 105,-- per kind. U kunt het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0121 4367 72 t.n.v. St. Openbaar basisonderwijs.
Ouders die ervoor kiezen om hun kind niet deel te laten nemen aan het overblijven, kunnen in het geval van calamiteiten, incidenteel gebruik maken van het overblijven. De kosten per overblijfbeurt zijn dan, in verband met de extra administratie, beduidend hoger per overblijfbeurt, nl. € 2,50.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind of tot ondergetekende.
Mede namens de teamleden en overblijfouders,
Met vriendelijke groet,

Joyce Romijn

Humanistisch Vormend Onderwijs

Levensvragen...
Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus.
We hebben er niet meteen een antwoord op.
 
In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.
De leerlingen:
onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.
Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen.
Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.
Klik hier voor meer informatie

Weerbaarheidstraining

Deze preventieve groepstraining ondersteunt zowel weerbare als minder weerbare kinderen. De training wordt ingezet om de kinderen voor te bereiden op de puberteit. In deze fase krijgen zij te maken met verleidingen, groepsdruk en onzekerheden. Het is daarom belangrijk om kinderen handvatten mee te geven om hun emoties te herkennen, grenzen aan de geven en hulp te vragen. De training wordt aangeboden aan de leerlingen van groep 7 en wordt gegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tommy Tomato

Samen gezond leren eten in de klas.
Tommy Tomato levert warme, groente lunches op basisscholen om zo kinderen meer groente te laten eten en samen nieuwe smaken te ontdekken. De warme lunches worden op school bezorgd, zit boordevol groeten, is altijd vegetarisch en wordt in een lunchbakje met bestek geleverd.
Tommy Tomato kost €3,- per maaltijd voor de onderbouw (200gr.) en €3,50 voor de bovenbouw (300gr.). De lunch wordt betaald door ouders.
Speciaal voor ouders en kinderen die het niet (geheel) kunnen betalen, is er de Stichting Tommy Tomato! Zij vullen het bedrag aan, zodat ieder kind leert zo gezond mogelijk te eten.
Wilt u uw kind aanmelden voor Tommy Tomato, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. 
Meer lezen over Tommy Tomato klik hier