Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Het schoolplan

Iedere Nederlandse school heeft een schoolplan, waarin uitgebreid wordt verwoord hoe er wordt gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke materialen daarbij worden
gebruikt en wat de ontwikkelingsplannen voor een periode van vier schooljaren zijn. 

Ouders/verzorgers die overwegen hun kind aan te melden op Daltonschool Hillegom ontvangen onze schoolgids. In de schoolgids staat veel inhoudelijke informatie voor ouders. Tevens wordt er ook in uitgelegd wat Daltononderwijs inhoudt. Omwille van de leesbaarheid blijft dit beperkt tot een uiteenzetting op hoofdlijnen. Wie door de tekst in de schoolgids meer geïnteresseerd is geraakt in het Daltononderwijs en meer gedetailleerd wil weten hoe we er in de praktijk mee werken, kan verdieping vinden in ons Daltonboek. 

Zorgplan en schoolondersteuningsprofiel

Het basisonderwijs kent naast het schoolplan en de schoolgids ook het zorgplan en het schoolondersteuningsprofiel.
Het zorgplan beschrijft hoe de leerlingenzorg wordt vormgegeven bij ons op Daltonschool Hillegom.
 
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft hoe de leerlingenzorg wordt vormgegeven binnen het samenwerkingsverband van scholen waar onze school deel van uitmaakt.

Voor beide plannen geldt dat het Daltonelement er niet rechtstreeks in te herkennen is. Maar er zijn wel degelijk raakvlakken. Zo streven wij ernaar om door de inzet van vakkundig en geschoold personeel en door de Daltonwerkwijze veel tijd te kunnen besteden aan de individuele leerlingen, waardoor de leerlingenzorg goed tot zijn recht kan komen. 

Gymles

De lessen (grp 3 t/m 8) worden gegeven door meester Joost. Vanaf groep 4 zijn de lessen in sporthal De Vosse. (Groep 3 gymt één les op school en één les in de Vosse)

Vanaf groep 4 werken wij met blokuren gymnastiek.

Uw kind heeft nodig:
* gymschoenen voor in een binnenzaal (geen zwarte zolen)
* t-shirt
* korte broek
* handdoek
* gymtas (los van schoolspullen)

Veel sportief plezier..
namens de teamleden van Daltonschool Hillegom

Overblijven/tussenschoolse opvang

Op onze school hebben wij een korte middagpauze, van 12.00 - 12.45 uur, met voor de kinderen de mogelijkheid om onder begeleiding van de eigen leerkracht/overblijfouder te lunchen.
De kosten voor het overblijven op jaarbasis (40 weken = 10 maanden) bedraagt € 90,-- per kind. U kunt het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0121 4367 72 t.n.v. St. Openbaar basisonderwijs.
Ouders die ervoor kiezen om hun kind niet deel te laten nemen aan het overblijven, kunnen in het geval van calamiteiten, incidenteel gebruik maken van het overblijven. De kosten per overblijfbeurt zijn dan, in verband met de extra administratie, beduidend hoger per overblijfbeurt, nl. € 2,50.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind of tot ondergetekende.
Mede namens de teamleden en overblijfouders,
met vriendelijke groet,
Joyce Romijn

Humanistisch Vormend Onderwijs

Klik hier voor meer informatie