Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is bepaald, dat alle scholen een medezeggenschapsraad dienen te hebben. In de medezeggenschapsraad zitten zowel leerkrachten als ouders. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod.

De medezeggenschapsraad (MR) fungeert als controlerend en adviserend en soms besluitvormend orgaan met betrekking tot algemene zaken die de school, de kinderen (en ouders) en het personeel betreffen.

Een ieder die bij de school betrokken is (leerling, ouder of verzorger, leerkracht), is gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedings - en werkklimaat. De MR kan hier een belangrijke rol in spelen door regelmatig overleg met de directie te hebben over allerlei zaken die de school aangaan. De MR kan invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR heeft recht op informatie en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

De MR van Daltonschool Hillegom bestaat uit twee teamleden (personeelsgeleding) en twee ouders (oudergeleding). 

Momenteel hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting in de (G)MR
Wim Swagerman – ouder (voorzitter)
Martine van den Berg - ouder
Cathérine Braggaar - leerkracht
Nicole Weijer- leerkracht
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Daltonschool Hillegom maakt sinds januari 2003 deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Duin en Bollenstreek (OBODB). Hierbij zijn 12 openbare scholen aangesloten uit de Duin en Bollenstreek.

Het beleid dat door het bestuur en directie van de OBODB wordt geformuleerd, wordt getoetst door de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Zaken die in de GMR aan de orde komen, betreffen meerdere of alle scholen. Bijvoorbeeld de bestuurlijke samenwerking van meerdere gemeentebesturen, klachtenregeling of algemeen personeelsbeleid.

Iedere school binnen de OBODB heeft een afvaardiging in de GMR.
Jan Sjerps (ouder) is vanuit Daltonschool Hillegom vertegenwoordigd in deze GMR.